Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Verkoper

Veiling92.be heeft haar kantoor te 8310, Brugge, België met ondernemingsnummer: en BTW-nummer: BE0742.994.858

 1. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de aanvaarding door de koper van deze voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of specifieke voorwaarden aan de kant van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in schrijven.

 1. Offertes en aanvaarding van bestellingen

Al onze offertes zijn vrijblijvend. We zijn pas aan een bestelling gebonden als deze schriftelijk is bevestigd of als de verwerking is begonnen. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde bestelinformatie, wordt samengesteld en verspreid onder voorbehoud van wijzigingen en correcties. 

 1. Levering

Producten worden alleen geleverd in de landen die op de website zijn vermeld. Producten worden waar mogelijk geleverd binnen het tijdsbestek aangegeven bij de individuele orderbevestiging. Verkeerde afleveradressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen tot extra kosten leiden. Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief transport en levering van de goederen aan de koper. De kosten voor transport en levering worden apart vermeld. De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar zijn louter indicatief. Vertragingen in de levering zijn geen grond voor ontbinding van de overeenkomst of betaling van schadevergoeding aan de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. We behouden ons het recht voor om deelleveringen uit te voeren. In het geval van niet-levering van de goederen,

 1. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat ze volledig zijn betaald, inclusief alle kosten en belastingen, rente en vergoedingen. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de koper. 

 1. Klachten

om ontvankelijk te zijn, moeten klachten ons bereiken: (a) in het geval van klachten met betrekking tot niet-conforme leveringen, binnen twee (2) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in het geval van verborgen gebreken, binnen twee (2) dagen na de ontdekking van de fout of het moment waarop redelijkerwijs kan worden verwacht dat een dergelijke ontdekking heeft plaatsgevonden. De aanvaarding van de goederen door de koper dekt alle op dat moment waarneembare mogelijke fouten of afwijkingen. 

 1. Garantie

Onze garantie is beperkt tot de garantie voor verborgen gebreken en de garantie in het geval van consumentenaankopen, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. We kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van opzettelijke daad of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook die door de Koper is geleden.

 1. Herroepingsrecht

Kopers hebben het recht om het contract binnen 7 dagen zonder boete en zonder rechtvaardiging te herroepen.

 1. Overmacht

De verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de uitvoering of niet-nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit gebeurtenissen buiten zijn normale controle, waaronder productieonderbrekingen, moeilijkheden bij het verkrijgen of tekort aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transport of vertragingen bij transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, ongeacht of deze al dan niet rechtstreeks verband houden met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs als deze gebeurtenissen te voorzien zijn. 

 1. Prijzen en betaling

Exclusief 8% kosten voor veiling

 1. Privacy

Alle bestellingen van de internetsite van veiling92.be impliceren de uitdrukkelijke toestemming van de koper om de verwerking en het gebruik van zijn / haar persoonlijke gegevens toe te staan ​​voor doeleinden zoals het beheer van een klantendatabase, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, solvabiliteitscontroles, marketing en reclame. De verwerking van dergelijke informatie voor marketingdoeleinden en individuele reclame vindt alleen plaats na uitdrukkelijke akkoordverklaring van de koper tijdens het bestelproces. Het is veiling92.be niet toegestaan ​​deze informatie aan derden over te dragen. De koper heeft het recht om alle informatie in te zien en te corrigeren. De koper heeft ook te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden en dit zonder persoonlijke kosten. Voor meer informatie,

 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronisch bewijs in het kader van hun relaties (bijv. E-mail, back-ups, enz.).

 1. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen. 

 1. Bevoegdheid

Alle overeenkomsten gesloten met de verkoper zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. 

 

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt en voor onze webstatistieken.